.

Monday, August 2, 2010

KENALI ULAMA'-ULAMA' YANG MENGIKUT MANHAJ AKIDAH AL-IMAM ABU AL-HASSAN AL-ASY`ARI

Posted by Ibnu `Alwi al-Syafi`e

Sebagaimana yang dimaklumi, pengikut mazhab al-Asy`irah adalah terdiri dari kalangan para ilmuwan, ahli hadis dan para mujtahid. Memadailah disebut beberapa orang dari kalangan mereka.

Antara Ulama`-Ulama` dalam bidang Aqidah yang Bermazhab Al-Asya`irah:

• Al-Imam Abu Bakr Ahmad bin Ibrahim bin Ismail al-Ismaili al-Jurjani (277-371 H/890-982 M), pengarang kitab al-Sahih.

• Al-Qadhi Abu Bakr Muhammad bin al-Thayyib bin Muhammad bin Ja`far al-Baqillani (338-403 H/950-1013 M), pengarang kitab Daqaiq al-Kalam, al-Milal wa al-Nihal, al-Tamhid fi al-Radd `ala al-Mulhidah wa al-Mu`aththilah wa al-Khawarij wa al-Mu`tazilah dan lain-lain.

• Al-Imam Abu Bakr Muhammad bin al-Hasan bin Furak al-Asbihani al-Syafi`e (W 406 H/1015 M), pengarang kitab Tabaqat al-Mutakallimin dan lain-lain.

• Al-Imam Ruknuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Mihran al-Asfarayini (W. 418 H/1027 M), pengarang kitab al-Jami` fi Usul al-Din wa al-Radd `ala al-Mulhidin dan lain-lain.

• Abu Mansur Abdul Qahir bin Thahir bin Muhammad al-Tamimi al-Baghdadi (W 429 H/1037 M), pengarang kitab al-Farq Bayna al-Firaq, Usul al-Din, Tafsir Asma’ Allah al-Husna dan lain-lain.

• Al-Syeikh Abu Qasim Zainul Islam Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Thalhah al-Naisaburi al-Qusyairi (376-465 H/986-1072 M), pengarang kitab Syikayat Ahl al-Sunnah bima Nalahum min al-Mihnah.

• Al-ImamAbu al-Muzaffar Syahfur bin Thahir bin Muhammad al-Asfarayini (W 471 H/1078 M), pengarang kitab al-Tabsir fi al-Din wa Tamyiz al-Firqah al-Najiyah `an al-Firaq al-Halikin.

• Al-Imam Ruknuddin Abu al-Ma`ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini, dikenali dengan gelaran al-Imam Haramain (419-478 H/1028-1085 M), pengarang kitab al-Irsyad ila Qawathi` al-Adillah fi Usul al-I`tiqad, al-Syamil fi Usul al-Din, Luma’ al-Adillah, al-`Aqidah al-Nizhamiyyah yang terkenal dengan nama al-Nizhami.

• Al-Imam Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, dikenali dengan gelaran Hujjatul Islam (450-504 H/1058-1111 M), pengarang kitab al-Iqtisad fi al-I`tiqad, Ijam al-`Awam `an `Ilm al-Kalam, Faisal al-Tafriqah vaina al-Islam wa al-Zandaqah, al-Qisthas al-Mustaqim, Qawaid al-`Aqaid dan lain-lain.

• Al-Imam Abu al-Fath Muhammad bin Abdul Karim bin Ahmad al-Syahrastani (479-548 H/1086-1152 M), pengarang kitab Nihayat al-Iqdam fi `Ilm al-Kalam, al-Irsyad ila `Aqaid al-`Ibad Talkhis al-Aqsam li Madzahid al-Anam, Mushara`at al-Falasifah, Tarikh al-Hukama’ dan al-Milal wa al-Nihal.

• Al-Imam Fakr al-Din Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali al-Taimi al-Bakri al-Razi (544-606 H/1150-1210 M), pengarang kitab al-Mathalib al-`Aliyah, Nihayat al-`Uqul, al-Arba`in, al-Muhassal, al-Bayan wa al-Burhan fi al-Radd `ala Ahl al-Zaigh wa al-Thughyan, al-Mahabith al-`Imadiyah, Tahzib al-Dalail, `Uyun al-Masail, Irsyad al-Nuzhzhar ila Lathaif al-Asrar dan lain-lain.

• Al-Imam Saifuddin Abu al-Hasan Ali bin Ali bin Muhammad bin Salim al-Taghlabi al-Amidi (551-631 H/1156-1233 M), pengarang kitab Akbar al-Afkar fi Usul al-Din, Mana`ih al-Qara`ih, Lubab al-Albab, Rumuz al-Kumuz, Daqaiq al-Haqaiq dan lain-lain.

• Al-Imam Syeikh al-Islam Izuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan al-Sulami (577-660 H/1181-1262 M), pengarang kitab al-Aqaid yang sangat masyhur.

• Al-Imam Syeikh al-Islam al-Hafiz Taqiyyuddin Abu al-Hasan Ali bin Abdul Kafi bina LI al-Subki al-Ansari al-Khazraji (683-756 H/1284-1355 M), pengarang kitab Takmilah al-Majmu` Syarh al-Muhadzdzad, al-Ibtihaj fi Syarh al-Minhaj, al-Tahqiq fi Mas’alah al-Ta`liq dan lain-lain.

• Al-Imam `Adhududdin Abu al-Fadhl Abd al-Rahman bin Ahmad Abdul Ghaffar al-Iji al-Syirazi al-Syafi`e al-Iji (708-756 H/1308-1355 M), pengarang kitab al-Mawaqif fi `Ilm al-Kalam, al-`Aqaid al-`Adhudiyyah, Jawahir al-Kalam dan lain-lain.

• Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu`aib al-Sanusi al-Tilimsani al-Hasani al-Maliki (832-895 H/1428-1490 M), pengarang kitab Aqidah Ahl al-Tauhid, al-`Aqidah al-Kubra, Umm al-Barahin dan lain-lain.

• Al-Imam Burhanuddin Abu al-Amdad Ibrahim bin Ibrahim bin Hasan al-Laqqani al-Maliki (W 1041 H/1631 M), pengarang kitab Jauharah al-Tauhid dan lain-lain.

• Al-Imam Abu al-Barakat Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Adawi al-Maliki al-Khalwati, dikenali dengan gelaran al-Dardir (1127-1201 H/1715-1786 M), pengarang kitab al-Khariah al-Bahiyyah dan lain-lain.

• Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Arafah al-Dasuqi al-Maliki (W 1230 H/1815 M), pengarang kitab Hasyiyah `ala Syarh Umm al-Barahin dan lain-lain.

• Al-Imam al-Sayyid Abu al-Fauz Ahmad bin Muhammad bin Ramadhan bin Mansur al-Marzuqi al-Hasani al-Maliki (1205H/1791 M), pengarang kitab Tahsil Nail al-Maram li Bayan Manzhumat `Aqidah al-`Awam.

• Al-Imam Syeikh al-Islam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Baijuri al-Syafi`e (1198-1277 H/1784-1860 M), pengarang kitab Tuhfat al-Murid Syarh Jauharah al-Tauhid, Tahqiq al-Maqam `ala Kifayat al-`Awam fima Yajibu `Alaihim min `Ilm al-Kalam dan Hasyiyah `ala Umm al-Barahin.

• Al-Imam al-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan al-Makki al-Syafi`e (1231-1304 H/1816-1886 M), pengarang kitab al-Durar al-Saniyyah fi al-Radd `ala al-Wahhabiyyah dan lain-lain.

• Al-Imam Abu Abdil Mu`thi Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Tanari al-Syafi`e (1230-1314 H/1813-1897 M), pengarang kitab Nur al-Zhalam Syarh Kifayat al-`Awam, Qathr al-Gaith fi Syarh Masail Abi al-Laith, Tijan al-Darari `ala Risalah al-Baijuri, Dzari`at al-Yaqin `ala Umm al-Barahin, al-Nahjat al-Jayyidah li Hall Naqawat al-`Aqidah dan lain-lain.

• Al-Syeikh Thahir bin Salih bin Ahmad bin Mauhud al-Sam`u al-Jazairi al-Dimasyqi (1268-1338 H/1852-1920 M), pengarang kitab al-Jawahir al-Kalamiyyah fi al-`Aqaid al-Islamiyyah.Antara Mufassir-mufassir Bermazhab Al-Asya`irah

Para ulama’ mufassir yang terkemuka pada setiap zaman terdiri daripada ulama’ yang mengikuti mazhab al-Asya`irah dan al-Maturidiyyah. Karya-karya mereka di dalam bidang tafsir al-Quran telah menjadi rujukan oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Mereka diantaranya:

• Al-Imam Abu al-Laith Nashr bin Muhammad al-Samarqandi (W 393 H/1003 M), pengarang tafsir Bahr al-`Ulum (4 jilid).

• Al-Imam Abu al-Hassan Ali bin Ahmad al-Wahidi al-Naisaburi al-Syafi`e (W 468/1076 M) pengarang tafsir al-Basit, al-Wasit, al-Wajiz dan kitab Asbab al-Nuzul.

• Al-Imam al-Hafiz Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas`ud al-Baghawi al-Sayfi`e (433-516 H/1041-1122 M) pengarang tafsir Ma`alim al-Tanzil (4 jilid).

• Al-Hafiz Ibn al-Jauzi al-Hanbali, pengarang kitab Zad al-Masir fi `Ilm al-Tafsir.

• Al-Imam Abu Muhammad Abdul Haqq bin Ghalib bin Abdurrahman bin Athiyyah al-Gharnati al-Andalusi (481-542 H/1088-1148 M), pengarang kitab al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-`Izz (8 jilid).

• Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Maliki al-Qurtubi (W 671 H/1273 M), pengarang tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Quran.

• Al-Imam Nasiruddin Abu Sa`ad Abdullah bin Umar al-Syirazi al-Baidhawi al-Syafi`e (W 685 H/1286 M) pengarang tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil.

• Al-Imam Hafizuddin Abu al-Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafi al-Hanafi (W 710 H/1310 M) pengarang tafsir Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta’wil (4 jilid).

• Al-Imam Alauddin Abu al-Hassan Ali bin Muhammad al-Khazin al-Baghdadi al-Syafi`e (678-741 H/1279-1340 M) pengarang tafsir Lubab al-Ta’wil fi ma`ani al-Tanzil (4 jilid).

• Al-Imam Abu Hayyan Muhammad bin Hayyan al-Andalusi (654-745 H/1256-1344 M) pengarang tafsir al-Bahr al-Muhit (8 jilid) dan tafsir al-Nahr al-Mad (4 jilid).

• Al-Imam Ahmad bin Yusuf al-Samin al-Halabi (W 756 H/1355 M) pengarang tafsir al-Durr al-Mashun fi `Ilm al-Kitab al-Maknun.

• Al-Imam al-Hafiz Abu al-Fida Ismail bin Kathir al-Dimaysqi al-Syafi`e (700-774 H/1301-1373 M) pengarang Tafsir al-Quran al-`Azhim (4 jilid), tafsir al-Quran terbaik dalam metodologi ma`thur.

• Al-Imam Burhanuddin Abu al-Hassan Ibrahim bin Umar al-Biqa`I al-Syafi`e (809-885 H/1406-1480 M) pengarang tafsir Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar (8 jilid), karya terbaik dalam memaparkan kolerasi antara ayat-ayat al-Quran.

• Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti, pengarang Tafsir al-Jalalain, al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma`thur dan lain-lain.

• Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini al-Syafi`e (W 977 H/1570 M), pengarang Tafsir al-Siraj al-Munir (4 jilid).

• Al-Imam Abu al-Su`ud Muhammad bin Muhammad bin Mustafa al-`Imadi al-Hanafi (898-982 H/1493-1574 M), pengarang Tafsir Irsyad al-`Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim (6 jilid).

• Al-Imam Abu Daud Sulaiman bin Umar al-Jamal al-`Ujaili al-Syafi`e (W 1204 H/1790 M), pengarang kitab al-Futuhat al-Ilahiyyah bi Taudhih Tafsir al-Jalalain bi al-Daqaiq al-Khafiyyah (4 jilid).

• Al-Imam Ismail Haqqi bin Mustafa al-Burusawi (1063-1138 H/1653-1725 M), pengarang Tafsir Ruh al-Bayan.

• Al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Shawi al-Maliki (1175-1241 H/1761-1825 M), pengarang Hasyiah `ala Tafsir al-Jalalain (4 jilid).

• Al-Imam Syihabuddin Abu al-Thana Mahmud bin Abdullah al-Husaini al-Alusi (1217 H/1802-1854 M), pengarang Tafsir Ruh al-Ma`ani fi Tafsir al-Quran al-`Azhim wa al-Sab`i al-Mathani (30 jilid).

• Al-Imam Muhammad al-Tahir bin `Asyur al-Tunisi al-Maliki (1296-1393 H/1879-1973 M), pengarang Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir.


Ulama`-ulama` Muhaddithin (hadith) yang bermazhab Al-Asya`irah

Di dalam bidang hadith, baik dari aspek dirayah mahupun aspek riwayah, pengikut mazhab al-Asy`ari berada di barisan hadapan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa perkara iaitu yang pertama ialah majoriti ahli hadith di dalam mengikut mazhab al-Asy`ari dan kedua penulis syarah bagi kitab Sahih al-Bukhari hanya dilakukan oleh ulama’ yang mengikut mazhab al-Asy`ari dan yang ketiga, sanad-sanad hadith yang ada sekarang hanya melalui para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari. Antara ulama’-ulama’ muhaddithin yang bermazhab al-Asy`ari adalah:

• Al-Imam Abu Bakr Ahmad bin Ibrahim bin Ismail al-Ismaili al-Jurjani (277-371 H/890-982 M), pengarang kitab al-Sahih.

• Al-Imam al-Hafiz Abu al-Hasan Ali bin Umar al-Daruqutni (306-385 H/919-995 M), pengarang kitab Sunan al-Daruqutni, al-`Ilal, al-Afrad dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim al-Katthabi al-Busti (319-388 H/931-998 m), pengarang kitab Ma`alim al-Sunan (2 jilid), syarh bagi Sunan Abi Daud.

• Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin al-Bayyi` al-Hakim al-Naisaburi (321-405 H933-1014 M), pengarang kitab al-Mustadrak `ala al-Sahihain (4 jilid), Tarikh Naisabur, `Ulum al-Hadith, al-Madkhal, al-Iklil, Manaqib al-Imam al-Syafi`e dan lain-lain.

• Al-Imam Abu al-Qasim Hibatullah bin al-Hasan bin Mansur al-Tabari al-Razi al-Syafi`e al-Lalikai (W 418 H/1027 M), pengarang kitab Syarh Usul I`tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah.

• Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu`aim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad al-Mihrani al-Asbihani (336-430 H/948-1038 M), pengarang kitab al-Mustakhraj `ala al-Bukhrai, al-Mustakhraj `ala Muslim dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Dzar Abd bin Ahmad bin Muhammad al-Ansari al-Khurasani al-Harawi al-Maliki (355-434 H/966-1043 M), pengarang kitab al-Sahih al-Musnad al-Mukharraj `ala al-Sahihain dan Masanid al-Muwattha` dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Amr Uthman bin Sa`id bin Uthman al-Dani (371-444 H/981-1053 M), pengarang kitab al-Risalah al-Wafiyah fi Mu`taqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi al-Khusrujirdi (384-458 H/994-1066 M), pengarang kitab al-Sunan al-Kubra (10 jilid), Na`rifat al-Sunan wa al-Athar (7 jilid) dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Thabit al-Khatib al-Baghdadi (392-463 H/1002-1072 M), pengarang kitab al-Faqih wa al-Mutafaqqih, Syaraf Ashab al-Hadith, al-Jami`, al-Sabiq wa al-Lahiq, al-Muttafiq wa al-Muftariq, Muwadhdhih Auham al-Jami` wa al-Tafriq, al-Kifayah fi `Ilm al-Riwayah dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdil Barr al-Namari al-Andalusi al-Qurtubi al-Maliki (368-463 H/978-1071 M), pengarang kitab al-Tamhid lima fi al-Muwaththa` min al-Ma`ani wa al-Asanid, al-Istidzkar al-Jami` li Mazhab Fuqaha al-Amsar (20 jilid), al-Kafi fi al-Fiqh al-Maliki, Nuzat al-Majalis (3 jilid) dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz al-Qadhi Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa`ad al-Tujibi al-Andalusi al-Qurtubi al-Baji al-Maliki (403-474 H/1012-1081 M), pengarang kitab al-Muntaqa fi Syarh al-Muwaththa` (4 jilid), al-Ma`ani fi Syarh al-Muwaththa` (20 jilid dalam bentuk manuskrip), al-Ima` fi al-Fiqh, al-Siraj fi al-Khilaf, al-Tasdid ila Ma`rifat al-Tauhid, Ihkam al-Fusul fi Ahkam al-Usul dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu al-Hasan Abdul Ghafir bin Ismail bin Abdul Ghafir al-Farisi al-Naisaburi (451-529 H/1059-1135 M), pengarang kitab al-Siyaq li Tarikh Naisabur dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz al-Qadhi Abu Bakr Muhammad bin Abdullah al-Arabi al-Andalusi al-Isybili al-Maliki (468-543 H/1076-1148 M), pengarang kitab `Aridhat al-Ahwadzi fi Syarh Jami` al-Tirmizi (13 jilid), al-Qabas fi Syarh Muwaththa` Malik Bin Anas (4 jilid) dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz al-Qadhi Abu al-Fadhal Iyadh bin Musa bin Iyadh al-Yahsubi al-Andalusi al-Sabti al-Maliki (476-544 H/1083-1149 M), pengarang kitab al-Ikmal fi Syarh Sahih Muslim, Syarh Umm Zar, al-Ilma` ila Ma`rifat Usul al-Riwayah wa Taqyid al-Sima` dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Sa`ad Abdul Karim bin Muhammad bin Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar al-Tamimi al-Sam`ani al-Khurasani al-Marwazi (506-562 H/1113-1167 M), pengarang kitab al-Tadzyil `ala Tarikh Baghdad, al-Ansab (7 jilid), Adab al-Imla` wa al-Istimla`, al-Tahbir fi al-Mu`jam al-Kabir dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu al-Qasim Ali bin al-Hasan bin Hibatullah bin Abdullah bin al-Husain al-Dimasyqi (499-571 H/1105-1176 M), pengarang kitab Tabyin Kizb al-Muftari dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Abu al-Faraj Abd al-Rahman bin Ali Abd al-Rahman al-Qurasyi al-Baakri al-Siddiqi al-Baghdadi al-Hanbali (508-597 H/1114-1201 M), pengarang kitab al-Maudhu`at (3 jilid) dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Taqiyyuddin Abu Amr Uthman bin Abd al-Rahman bin Uthman al-Kurdi al-Syahrazuri (577-643 H/1181-1245 M), pengarang kitab `Ulum al-Hadith dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Zakiyyuddin Abu Muhammad Abdul `Azhim bin Abdul Qawi al-Mundziri al-Syafi`e (581-656 H/1185-1258 M), pengarang kitab Mukhtasar Sahih Muslim, Mukhtasar Sunan Abi Daud, al-Targhib wa al-Tarhid dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan al-Hizami al-Haurani al-Nawawi (631-676 H/1233-1277 M), pengarang kitab Syarh Sahih Muslim, Riyadh al-Salihin, Syarh Sahih al-Bukhari, al-Adzkar dan al-Arba`in al-Nawawiyyah.

• Al-Imam al-Hafiz Taqiyyuddin Abu al-Fath Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muthi` al-Qusyairi, dikenali dengan gelaran Ibn Daqiq al-`Id (625-702 H/1228-1302 M), pengarang kitab al-Iqtirah fi Usul al-Hadith, al-Ilman fi Hadith al-Ahkam, al-Imam fi Syarh al-Ilmam, Syarh `Umdat al-Ahkam dan Syarh al-Arba`in al-Nawawiyyah.

• Al-Imam al-Hafiz Syarafuddin Abu Muhammad Abdul Mukmin bin Khalaf al-Dimyathi (613-705 H/1217-1306 M), pengarang kitab al-Matjar al-Rabih fi Thawab al-`Amal al-Sahih, Fadhl al-Khail, Mu`jam al-Syuyukh dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin Abd al-Rahman bin Yusuf al-Qudha`i al-Kalbi al-Dimasyqi al-Mizzi al-Syafi`e (654-742 H/1256-1341 M), pengarang kitab Tahzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal, Tufat al-Asyraf fi Ma`rifat al-Athraf dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Salahuddin Abu Sa`id Khalil bin Kaikaladi al-`Ala`i (694-761 H/1295-1359 M), pengarang kitab al-Tahsil fi Ahkam al-Marasil dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Zainuddin Abu al-Fadhal Abd al-Rahim bin al-Husain bin Abd al-Rahman al-`Iraqi (725-806 H/1325-1404 M), pengarang kitab al-Fiyat al-Hadith, al-Taqyid wa al-Idhah lima Ubhima wa Ughliqa min Muqaddimat Ibn al-Shalah dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Nuruddin Abu al-Hasan Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman al-Syafi`e al-Haithami (735-807 M/1335-1405 M), pengarang kitab Mawarid al-Zham`an fi Zawaid Ibn Hibban, Majma` al-Zawaid wa Manba`u al-Fawaid, Majma` al-Bahrain fi Zawaid al-Mu`jamain, Bughyat al-Bahith `an Zawaid Musnad al-Harith, Taqrib al-Bughyah fi Tartib Ahadith al-Hilyah dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Dimasyqi al-Syirazi al-Syafi`e, dikenali dengan Ibn al-Jazari (751-833 H/1350-1429 M), pengarang kitab al-Hishn al-Hashin dan Tuhfat al-Dzakirin.

• Al-Imam al-Hafiz Qadhi al-Qudhat Syihabuddin Abu al-Fadhal Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Kinani al-`Asqalani al-Syafi`e, dikenali dengan gelaran Ibn Hajar (773-852 H/1372-1449 M), pengarang kitab Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari, Bulugh al-Maram dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Abd al-Rahman bin Muhammad al-Sakhawi (831-902 H/1421-1497 M), pengarang kitab al-Maqasid al-Hasanah fi al-Ahadith al-Musytahirah `ala al-Alsinah, Fath al-Mughith bi Syarh Alfiyat al-Hadith dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthi Abu al-Fadhal Abd al-Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad al-Suyuthi (848-911 H/1445-1505 M), pengarang kitab al-Jami` al-Saghir, Jam`u al-Jawami`, al-Jami` al-Kabir, Syarh Sunan al-Nasa`i, Tanwir al-Hawalik, Tadrib al-Rawi dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Zainuddin Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Ansari al-Sunaiki al-Qahiri al-Azhari al-Syafi`e (823-926 H/1420-1520 M), pengarang kitab Syarh al-Bukhari yang dirangkumnya dari sepuluh macam kitab seperti Fath al-Bari karya al-Hafiz Ibn Hajar, Syarh al-Kirmani, Syarh al-`Aini, al-Hafiz al-Suyuthi dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz Zainuddin Muhammad Abd al-Rauf bin Tajul Arifin bin Ali bin Zainal al-Haddadi al-Munawi al-Qahiri al-Syafi`e (952-1031 H/1545-1622 M), pengarang kitab al-Jami` al-Azhar fi Hadith al-Nabi al-Anwar dan lain-lain.

• Al-Imam Muhammad Ali bin Muhammad Allan bin Ibrahim al-Bakri al-Siddiqi al-Syafi`e (996-1057 H/1588-1647 M), pengarang kitab Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh al-Salihin, al-Futuhat al-Rabbaniyyah dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz al-Sayyid Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Razzaq al-Husaini al-Zabidi, dikenali dengan gelaran Murtadha al-Zabidi (1145-1205 H/1732-1790 M), pengarang kitab Taj al-`Arus min Jawahir al-Qamus (20 jilid), Ittihaf al-Sadah al-Muttaqin (10 jilid) dan lain-lain.

• Al-Imam al-Hafiz al-Sayyid Abu al-Faidh Ahmad bin Muhammad al-Siddiq al-Ghumari al-Hasani al-Idris al-Syafi`e al-Azhari (1320-1380 H/1902-1960 M), pengarang kitab al-Hidayah fi Takhrij kitab al-Bidayah dan Mudawi li Ilal al-Jami` wa Syarhai al-Munawi.


Antara Ulama`-ulama` Fiqh yang Bermazhab Al-Asya`irah

Dalam paparan yang sebelumnya telah dijelaskan, bahawa para ulama’ fiqh yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi`e dan para ulama’ Hanbali, mereka semua mengikut mazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi di dalam bidang akidah. Oleh itu, jelaslah bahawa para fuqaha yang menjadi rujukan majoriti kaum Muslimin di dunia adalah pengikut mazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi.

Antara Ulama`-ulama` Usul Fiqh yang Bermazhab Al-Asya`irah

Para ulama’ Usul Fiqh yang terkemuka pada setiap zaman adalah dari kalangan ulama’ yang mengikuti mazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi. Di sini kami akan menyenaraikan ulama’ Usul Fiqh dan karya-karya penting mereka di dalam bidang Usul Fiqh yang masyhur dan menjadi rujukan golongan pelajar dan intelektual dunia Islam daripada pelbagai mazhab. Antarnya:

• Al-Imam al-Haramain Abu al-Ma`ali, pengarang al-Burhan fi Usul al-Fiqh, al-Waraqat dan lain-lain.

• Syeikh Abu Ishaq al-Syirazi, pengarang kitab al-Luma’ fi Usul al-Fiqh, al-Tabsirah fi Usul al-Fiqh, Syarh al-Luma` dan lain-lain.

• Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali, pengarang al-Mustasfa min `Ilm al-Usul, al-Mankhul min Ta`liqat al-Usul, Syifa’ al-`Alil dan lain-lain.

• Saifuddin al-Amidi, pengarang kitab al-Ihkam fi Usul al-Ahkam.

• Al-Imam Fakhruddin al-Razi, pengarang al-Mahsul fi `Ilm al-Usul, al-Muhassal dan al-Arba`in.

• Al-Imam Nasiruddin al-Baidhawi, pengarang kitab Minhaj al-Wusul ila `Ilm al-Usul.

• Al-Imam Jamaluddin Abu Amr Uthman bin Umar al-Maliki, dikenali dengan gelaran Ibn al-Hajib (570-646 H/1174-1249 M), pengarang kitab Muntaha al-Sul Wa al-Amal fi `Ilmay al-Usul wa al-Jadal dan Mukhtasar Muntaha al-Sul wa al-Amal.

• Al-Imam al-Syarif Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Idris al-hasani al-Tilimsani (710-771 H/1310-1370 M), pengarang kitab Miftah al-Wusul ila Bina` al-Furu` `ala al-Usul.

• Al-Imam Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali al-Subki al-Syafi`e (728-771 H/1327-1370 M), pengarang kitab Jam`u al-Jawami`, Man`u al-Mawani` `an Jam`i al-Jawami`, Syarh Mukhtasar Ibn al-Hajib dan lain-lain.

• Al-Imam Jamaluddin Abu Muhammad Abdul al-Rahim bin al-Hasan al-Isnawi (704-772 H/1305-1370 M), pengarang kitab Nihayat al-Sul Syarh Minhaj al-Wusul, al-Tamhid fi Takhrij al-Furu` `ala al-Usul, al-Kaukab al-Durri dan lain-lain.

• Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi (W 790 H/1388 M), pengarang kitab al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam.

• Al-Imam Badr al-Din Abu Abdillah Muhammad bin Bahadir al-Zarkasyi al-Syafi`e (745-794 H/1344-1392 M), pengarang kitab Tasynif al-Masami` Syarh Jami` al-Jawami` dan al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh.

• Syeikh al-Islam Zakaria al-Ansari, pengarang kitab Ghayat al-Wusul Syarh Lubb al-Usul.

• Al-Imam Syamsuddin Ahmad bin Qasim al-Sabbagh al-`Ubbadi (W 992 H/1584 M), pengarang kitab al-Ayat al-Bayyinat, Syarh al-Waraqat dan lain-lain.

• Al-Imam Abdul al-Rahman bin Jadullah al-Bannani al-Maliki (W 1198 H/1784 M), pengarang kitab Hasyiah al-Bannani `ala Syarh Jam`i al-Jawami`.

• Al-Imam Muhammad Bakhit bin Husain al-Muthi`i al-Hanafi (1271-1354 H/1854-1935 M), pengarang kitab Sullam al-Wusul l- Syarh Nihayat al-Sul.

• Al-Imam Muhammad Abu Zahrah bin Ahmad (13316-1394 H/1898-1974 M), pengarang kitab Usul al-Fiqh.


Antara ulama’ yang mengarang Kitab Sirah Nabi sallallahu`alaihi wasallam dan Maghazi yang bermazhab Asy`ari

Di dalam bidang ilmu Sirah (sejarah kehidupan dan perjalanan Nabi sallallahu`alaihi wasallam dan maghazi (sejarah peperangan Nabi sallallahu`alaihi wasallam, para ulama’ yang mengikut mazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi memiliki peranan terbesar di dalamnya. Menurut al-Imam Abu al-Muzaffar al-Asfarayini, ilmu Sirah dan Maghazi adalah ilmu yang khusus dimiliki oleh ulama’ Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah. Oleh itu, kami kemukan beberapa ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi serta karya-karya mereka di dalam bidang Sirah dan Maghazi yang masyhur dan menjadi rujukan para pakar dan intelektual.

• Al-Imam al-Hafiz Abu Nu`aim al-Asbihani, pengarang kitab Dalail al-Nubuwwah.

• Al-Imam al-Hafiz al-Baihaqi, pengarang kitab Dalail al-Nubuwwah wa Ahwal Shahib al-Syari`ah.

• Al-Imam al-Hafiz al-Qadhi Iyadh, pengarang kitab al-Syifa fi Syamail wa Ahwal al-Mustafa.

• Al-Imam al-Hafiz Ibn al-Jauzi al-Hanbali, pengarang kitab al-Wafa bi Ahwal al-Mustafa.

• Al-Imam Abdu al-Rahman bin Abdullah al-Suhaili (508-581 H/1114-1185 M), pengarang kitab al-Raudh al-Unuf.

• Al-Hafiz Fathuddin Abu al-Fath Muhammad Ibn Sayyid al-Nas al-Ya`muri (671-734 H/1273-1334 M), pengarang kitab `Uyun al-Athar.

• Al-Imam Taqiyyuddin Abu al-`Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir al-Maqrizi (768-845 H/1367-1441 M), pengarang kitab Imta` al-Asma’ bima li Rasul mina al-Abma’ wa al-Ahwal wa al-Hafadah wa al-Mata’.

• Al-Imam Nuruddin Abu al-Hasan Ali bin Ibrahim al-Halabi al-Syafi`e (975-1044 H/1567-1635 M), pengarang kitab Insan al-`Uyun fi Sirah al-Amin al-Ma`mun yang dikenali dengan Sirah al-Halabiyyah.

• Al-Imam Syihabuddin al-Qastalani, pengarang kitab al-Mawahid al-Ladunniyyah.

• Al-Imam Muhammad bin Yusuf al-Syami al-Salihi (W 942 H/1536 M), pengarang kitab Subul al-Huda wa al-Rasyad.

• Al-Imam al-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan al-Makki, pengarang kitab al-Sirah al-Nabawiyyah.

Antara ulama yang bermazhab al-Asy`ari yang menulis mengenai Sejarah Islam

Di dalam bidang sejarah Islam, karya-karya terbaik di dalam bidang terssebut, ditulis oleh para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi. Di antara mereka ialah:

• Al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi, pengarang kitab Tarikh Baghdad.

• Al-Hafiz al-Hakim, pengarang kitab Tarikh Naisabur.

• Al-Hafiz Abu Nu`aim, pengarang kitab Dzikr Akhbar Asbihan.

• Al-Hafiz Ibn Asakir, pengarang kitab Tarikh Madinah Dimasyq.

• Al-Hafiz Ibn al-Jauzi al-Hanbali, pengarang kitab al-Muntazham fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam.

• Al-Imam Izzuddin Abu al-Hassan Ali bin Muhammad, yang dikenali dengan gelaran Ibn al-Athir al-Jazari (555-630 H/1160-1233 M), pengarang kitab al-Kamil fi al-Tarikh.

• Al-Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi`i (557-623 H/1162-1226 M), pengarang kitab al-Tadwin fi Dzikr Akhbar Qazwin.

• Al-Imam Waliyyuddin Abu Zaid Abdul al-Rahman Ibn Khaldun al-Hadhrami (732-808 H/1332-1406 M), pengarang kitab al-`Ibar wa Diwan al-Mubtada` wa al-Khabar fi Tarikh al-`Arab wa al-`Ajam wa al-Barbar yang dikenali dengan Tarikh Ibn Khaldun (7 jilid).

Antara ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari yang menulis mengenai biografi para ulama’ dan tokoh-tokoh Islam

Di dalam bidang biografi para ulama’ dan tokoh-tokoh Islam, karya-karya terbaik selalu ditulis oleh para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari. Misalnya, para ulama’ yang menulis biografi para sahabat seperti:

• Al-Hafiz Abu Nu`aim, pengarang kitab Ma`rifat al-Sahabah.

• Al-Hafiz Ibn Abdil Barr, pengarang kitab al-Isti`ab fi Asma’ al-Ashab.

• Al-Imam Ibn Athir al-Jazari, pengarang kitab Usd al-Ghabah fi Ma`rifat al-Sahabah.

• Al-Hafiz Ibn Hajar, pengarang kitab al-Ishabah fi Tamyiz al-Sahabah.

Antara ulama’ yang menulis biografi para zahid dan kaum sufi, juga mengikut mazhab al-Asy`ari seperti:

• Al-Hafiz Abu Abd al-Rahman Muhammad bin al-Husain al-Sulami al-Sufi (325-412 H/937-1021 M), pengarang kitab Tabaqat al-Sufiyyah.

• Al-Hafiz Abu Nu`aim, pengarang kitab Hilyah al-Auliya’ wa Tabaqat al-Asyfiya’.

• Al-Hafiz Ibn Jauzi al-Hanbali, pengarang kitab Sifat al-Safawah.

• Al-Hafiz Sirajuddin Abu Hafsh Umar bin Ali al-Ansari al-Wadiyasyi, yang dikenali dengan gelaran Ibn al-Mulaqqin (723-804 H/1493-1565 M), pengarang kitab Lawaqih al-Anwar fi Tabaqat al-Akhyar dan al-Tabaqat al-Sughra.

• Al-Hafiz Abd al-Rauf al-Munawi, pengarang kitab al-Kawakib al-Durriyyah fi Tarajim al-Sadah al-Sufiyyah dan Irgham Auliya’ al-Syaithan bi Dzikr Manaqib Auliya’ al-Rahman.

Biografi para ulama’ dan tokoh yang bersifat umum juga ditulis oleh para ulama’ yang mengikut mazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi. Di antara mereka adalah:

• Al-Imam Abu Ishaq al-Syirazi, pengarang kitab Tabaqat al-Fuqaha.

• Al-Imam Abu al-Hasan Ali bin al-Hasan al-Bakharzi (W 467 H/1075 M), pengarang kitab Dumyat al-Qashr wa `Ushrat Ahl al-`Asr.

• Al-Imam al-Qadhi Syamsuddin Abu al-`Abbas Ahmad bin Muhammad, dikenali dengan gelaran Ibn Khallikan al-Barmaki (608-681 H/1211-1282 M), pengarang kitab Wafayat al-A`yan.

• Al-Imam Salahuddin Khalil bin Aibak al-Safadi (696-764 H/1296-1363 M), pengarang kitab al-Wafi fi al-Wafayat.

• Al-Imam Salahuddin Muhammad bin Syakir al-Kutbi (W 764 H/1363 M), pengarang kitab Fawat al-Wafayat dan `Uyun al-Tawarikh.

Penulisan biografi ulama’ dan tokoh yang sesuai dengan adab mereka, juga ditulis oleh para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari. Di antara mereka adalah:

• Al-Hafiz al-Sakhawi, pengarang kitab al-Dhaw`u al-Lami’ li Ahl al-Qarn al-Tasi` (biografi ulama` abad ke 9 H).

• Al-Imam al-Sayyid Abd Qadir bin Syeikh bin Abdullah al-`Aidarus (978-1038 H/1570-1628 M), pengarang kitab al-Nur al-Safr `an Akhbar al-Qarn al-`Asyir (biografi ulama’ abad ke 10 H).

• Al-Imam Najmuddin Abu al-Makarim Muhammad bin Muhammad al-Ghazzi al-Amiri (977-1061 H/1570-1651 M), pengarang kitab al-Kawakib al-Sairah bi `Ayan al-Miah al-`Asyirah (biografi ulama’ abad ke 10 H).

• Al-Imam Muhammad Amin bin Fadhullah al-Muhibbi (1061-1111 H/1651-1699 M), pengarang kitab Khulasat al-Athar fi `Ayan al-Qarn al-Hadi `Asyar (biografi ulama’ abad ke 11 H).

• Al-Imam al-Sayyid Abu al-Fadhl Muhammad Khalil bin Ali al-MuraDi al-Husaini (1173-1206 H/1760-1791 M), pengarang kitab Silk al-Durar fi A`yan al-Qarn al-Thani `Asyar (biografi ulama’ abad ke 12 H).

• Al-Syeikh Abd al-Razzaq bin Ibrahim bin Hasan al-Baithar (1253-1335 H/1837-1916 M), pengarang kitab Hilyat al-Basyar fi Tarikh al-Qarn al-Stalis `Asyar (biografi ulama’ abad ke 13 H).

• Al-Syeikh Abu al-Khair Abdullah bin Mirdad (W 1343 H/1924 M), pengarang kitab Nasyr al-Nur wa al-Zahar fi Tarajim Ulama’ Makkah wa Afadhiliha min al-Qarn al-`Asyir ila al-Qarn al-Rabi` `Asyar (biografi ulama’ abad ke 10-14 H yang tinggal di Mekah).

Penulisan biografi para ulama’ berdasarkan nisbah dan nasab juga ditulis oleh para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari. Di antara mereka adalah:

• Al-Hafiz Ibn al-Sam`ani, pengarang kitab al-Ansab.

• Al-Hafiz Ibn al-Athir al-Jazari, pengarang kitab al-Lubab fi Tahzib dan al-Ansab.

• Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti, pengarang kitab al-Lubb al-Lubab fi Tahrir al-Ansab.

Ulama’ yang menulis kitab mengenai Ilmu Gramatika dan Bahasa yang bermazhab al-Asy`ari

Di dalam bidang ilmu gramatika Arab (ilmu nahu dan saraf), karya-karya yang menjadikan rujukan golongan pelajar dan intelektual dunia Islam juga ditulis oleh para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari. Menurut al-Syeikh Abu Mansur al-Baghdadi di dalam Kitab al-Farq bayna al-Firaq, majoriti pakar gramatika, bahasa dan sastera Arab pada masa Salaf mengikuti mazhab Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah. Antaranya ialah ulama Kufah seperti al-Muhafaddhal al-Dhabbi, Ibn al-A`rabi, al-Ruwwasi, al-Kisa`i, al-Farra`, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, Ali bin Mubarak al-Lahyani, Abu Amr al-Syaibani, Ibrahim al-Harbi, Tha`lab, Ibn al-Anbari, Ibn Miqsam, Ahmad bin Faris dan lain-lain adalah pakar dalam ilmu nahu dan saraf daripada Kufah yang mengikut Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah.

Dari kalangan ulama’ Basrah juga tampil seperti Abu al-Aswad al-Du`ali, Yahya bin Ya`mar, Isa bin Umar al-Thaqafi, Abu Amr bin al-`Ala`, al-Khalil bin Ahmad, Khalaf al-Ahmar, Yunus bin Habib, Sibawaih, al-Akhfasy, al-Ashma`i, Abu Zaid al-Ansari, al-Zajjaj, al-Mubarrid, Ibn Duraid, al-Azhari dan lain-lain juga mengikut Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah.

Pada abad pertengahan, para pakar gramatika yang masyhur dan karya-karya yang menjadi rujukan oleh golongan pelajar dan intelektual di dunia Islam juga mengikut Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah dengan bermazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi. Di antara mereka adalah:

• Al-Imam Jamaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik al-Tha`i al-Jayyani al-Syafi`e, yang masyhur dengan gelaran Ibn Malik (600-672 H/1203-1274 M), pengarang kitab Alfiyah Ibn Malik dan lain-lain.

• Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud al-Shanhaji, yang masyhur dengan gelaran Ibn Ajurrum (672-723 H), pengarang kitab al-Muqaddimah al-Ajurumiyyah yang sangat masyhur.

• Al-Imam Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Hisyam al-Ansari yang sangat masyhur dengan gelaran Ibn Hisyam (708-761 H/1309-1360 M), pengarang kitab Mughni al-Labib `an Kutub al-A`arib, Syudzur al-Dzahab dan lain-lain.

• Al-Imam Qadhi al-Qudhat Bahauddin Abdullah bin Abdul al-Rahman al-`Aqili al-Qurasyi yang dikenali dengan gelaran Ibn `Aqil (694-769 H/1294-1367 M), pengarang kitab Syarh Ibn `Aqil `ala Alfiyah Ibn Malik.

• Al-Imam Syarafuddin Yahya bin Musa bin Ramadhan al-`Imrithi al-Syafi`e (W 890 H/1485 M), pengarang kitab Nazhm al-Ajurrumiyyah.

• Al-Imam Zainuddin Khalid bin Abdullah al-Jurjawi al-Azhari (838-905 H/1434-1499 M), pengarang kitab al-Muqaddimah al-Azhariyyah fi `Ilm al-`Arabiyyah, Mushil al-Thullab ila Qawaid al-I`rab, Syarh al-Ajurrumiyyah, al-Tasrih `ala al-Taudhih dan lain-lain.

Di dalam bidang bahasa Arab, karya-karya terbaik yang menjadi rujukan golongan pelajar dan intelektual adalah tulisan para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi. Di antara mereka adalah:
• Al-Imam Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Andalusi al-Mursi, yang dikenali dengan gelaran Ibn Sidah (398-458 H/1007-1066 M), pengarang kitab al-Muhkam wa al-Muhit al-`Azham, al-Mukhassih dan lain-lain.

• Al-Imam Majduddin Abu al-Fadhl Muhammad bin Abi Bakr al-Razi al-Hanafi (666 H/1268 M), pengarang kitab Mukhtar al-Sihah.

• Al-Imam Jamaluddin Abu al-Fadhl Muhammad bin Mukarram al-Ifriqi, yang dikenali dengan gelaran Ibn Manzur (630-711 H/1232-1311 M), pengarang kitab Lisan al-`Arab.

• Al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi (W 770 H/1368 M), pengarang kitab al-Misbah al-Munir.

• Al-Imam Majduddin Abu Thahir Muhammad bin al-Ya`qub al-Fairuzabadi (729-817 H/1329-1414 M), pengarang kitab al-Qamus al-Muhit.

• Al-Imam al-Hafiz Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad, yang dikenali dengan Sayid Murtadha al-Zabidi (1145-1205 H/1732-1791 M), pengarang kitab Taj al-`Arus fi Syarh al-Qamus.

Antara Pemimpin-pemimpin Islam yang Masyhur yang Bermazhab Al-Asya`irah

• Sultan Salahuddin Al-Ayyubi

• Sultan Muhammad Al-Fateh

• Al-Syahid Al-Imam Hassan Al-Banna

Dan ramai lagi para ulama` Islam yang bermazhab al-Asy`ari...

Semoga Allah ta`ala memberkati mereka dan seluruh umat Islam... Amin

Demikianlah, pandangan sepintas lalu terhadap ulama’-ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari yang pakar dalam bidang tauhid, hadith, tafsir, biografi, sejarah, sirah, usul fiqh dan ilmu pengetahuan Islam yang lain. Oleh itu jelaslah kepada kita bahawa ulama’-ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari menjadi rujukan utama oleh umat Islam di dunia ini. Kesimpulannya, para ulama’ yang bermazhab al-Asy`ari dan al-Maturidi memiliki peranan yang paling banyak di dalam peradaban Islam.

3 comments:

Fakeh said...

Assalamualaikum,

Berikut ialah beberapa kajian dan bahan bukti yang akan memberi kita faham dengan jelas tentang gerakan senyap Kaum Muda dan Wahabbi Salafi yang sedang mengancam aqidah umat islam di negara ini.

SILA KLIK http://www.docstoc.com
UNTUK CARIAN TAJUK-TAJUK BERIKUT
• Bangsa Melayu Mengikut Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah
• Tok Ayah Zid Kedai Lalat
• Kuasa Tiang Kepada Cita-Cita
• 40 Mutiara Hikmat Serambi Mekah
• Jaringan Wahabbi Sdn Bhd
• Jom Kenali Dr Maza & Co
• Ahlul Bait Yang Dicerca

SILA KLIK http://www.4shared.com
UNTUK CARIAN TAJUK-TAJUK BERIKUT
• Rasulullah Budak Kampung
• Maulid Tandingi Krismas
• Sifat 20 Tidak Wajib (Nik Aziz)
• Wahabbi Adalah ASWJ (Hadi Awang – Part 1)
• Wahabbi Adalah ASWJ (Hadi Awang – Part 2)
• Asma’ Wa Sifat (Hadi Awang)
• Sifat 20 – Dr Mohd Asri al-Wahabbi
• Sifat 20 – Rasul Dahri al-Wahabbi
• Sifat 20 – Fathul Bari al-Wahabbi

Taklif pengkaji telah pun selesai, maka terserahlah kepada budi bicara pembaca sekalian untuk menerima ataupun sebaliknya. Bagi mereka yang mendapat hidayah, maka bertindaklah mengikut kadar upaya tangan (kuasa/undi), lidah (dakwah/hebahan) atau hati (doa) bagi mempertahankan aqidah hakiki Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang bersendikan mazhab tauhid Imam Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari ra dan Imam Abu Mansur al-Maturidi ra; mazhab feqah Imam Abu Hanifah ra, Imam Malik bin Anas ra, Imam Muhammad as-Syafie ra atau Imam Ahmad bin Hanbal ra; mazhab tasauf Imam Ghazali qsa dan Imam Junaid al-Baghdadi qsa.


FAKEH KHALIFAH SAKA
fakeh@hush.com

Faiz Blogs said...

ijin share

Rudi Widayanto said...

Assalamualaikum permisi admin hanya sedekar berbagi pengalaman, Awal mula saya mengikuti pesugihan karena usaha saya bangkrut dan saya di lilit hutang hingga mencapai 2Milyar lebih, awalnya saya sempat takut dan bertanya-tanya. Setahu saya yang namanya pesugihan itu pasti akan meminta tumbal seperti nyawa dari salah satu anggota keluarga dan melakukan ritual-ritual tertentu dan hal-hal menakutkan lainnya. Dan sempat bingung ketika membaca di website USTAD UJANG BUSTOMI http://pesugihanjawa69.blogspot.co.id/ apakah iya pesugihan itu memang ada yang tidak memakan tumbal. tapi selama dua hari saya berpikir akhirnya saya bergabung dan menghubungi USTAD UJANG BUSTOMI kata Pak ustad pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan penarikan uang ghoib 3 Milyar dengan tumbal hewan, semua petunjuk saya ikuti dan hanya dua hari. Alhamdulilah akhirnya 3M yang saya minta benar benar ada di tangan saya. Perlahan hutang-hutang saya mulai saya lunasi. Dan yang paling penting bisnis keluarga yang saya warisi tidak jadi koleps. Ternyata pesugihan ustad.ujang bustomi berbeda dengan pesugihan yang saya kenal sebelumnya, dan tidak meminta tumbal keluarga, Jika ada teman-teman disini yang sedang kesulitan masalah ekonomi. Saya menyarankan untuk menghubungi USTAD UJANG BUSTOMI di 085215951837 pasti akan di bantu, tidak langsung datang ke jawa timur juga bisa, saya sendiri dulu hanya konsultasi jarak jauh, alhamdulillah hasilnya sama baik.

Post a Comment

VIDEO BAR

Loading...
Akhtaru Sabili
Akhtarusabili

terus ke laman utama tanpa perlu klik